Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

  1. Dane Administratora: Administratorem danych osobowych jest: Heatpex sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204309, która realizuje inwestycje deweloperskie w ramach projektu „Pomorskie Domy”.
    Dane kontaktowe: e-mail: biuro@pomorskiedomy.pl, tel.: (58) 301 84 27.
  2. Podstawa i cel przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, w tym w szczególności przedstawienia oferty zgodnie z treścią zapytania.
  3. Odbiorcy danych: Odbiorcą danych osobowych mogą być: pracownicy, współpracownicy Administratora oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.
  4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. W celu cofnięcia zgody należy kontaktować się z Administratorem.
  5. Prawa osób, których dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
  7. Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych: Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz przesłania oferty.