Polityka prywatności

I. Informacje podstawowe

Administratorem strony internetowej www.pomorskiedomy.pl jest Heatpex sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204309, NIP: 5832853709. Heatpex sp. z o.o. realizuje inwestycje deweloperskie w ramach projektu działającego pod nazwą: „Pomorskie Domy”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail biuro@pomorskiedomy.pl lub telefonicznie, a także listownie na adres: Heatpex sp. z o.o., ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także z innymi aktami prawnymi regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.pomorskiedomy.pl. Polityka Prywatności wskazuje zakres i cel przetwarzanych danych osobowych, okres ich przechowywania, informacje o stosowaniu plików cookies oraz prawa użytkowników strony internetowej.

II. Dane osobowe podlegające gromadzeniu oraz cel ich przetwarzania

W przypadku korzystania ze strony internetowej www.pomorskiedomy.pl, dane osobowe użytkowników strony internetowej mogą być przetwarzane w zakresie i w celach wskazanych poniżej.

Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia ochrony przed udostępnieniem ich osobie nieuprawnionej.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, jeśli jest to konieczne w związku z rodzajem i celem przetwarzanych danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia strony internetowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom poza wskazanymi powyżej, chyba że będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może przetwarzać poniższe dane osobowe użytkowników strony internetowej:
 1. Dane osobowe uzyskane bezpośrednio od użytkownika w związku z skorzystaniem z formularza kontaktowego. Dane osobowe gromadzone w związku z skorzystaniem z formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przetwarzane są w celu zapoznania się z treścią otrzymanej wiadomości wysłanej przez użytkownika strony internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie, w tym przedstawienia oferty, jeśli zapytanie dotyczy zakresu i rodzaju usług świadczonych przez Administratora.
  Administrator przetwarza dane takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe uzyskane w związku z przeglądaniem strony internetowej. Dane osobowe gromadzone w związku z przeglądaniem strony internetowej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, zabezpieczenia strony internetowej, dostosowywania usług do potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych.

  Administrator może przetwarzać dane takie jak: informacje gromadzone przy użyciu plików cookies, adres IP / identyfikator urządzenia, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja geograficzna, informacje o dacie i godzinie przeglądania strony internetowej.

III. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla jakiego te dane zostały zgromadzone.

Dane osobowe przekazane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na dokonane przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Dane osobowe przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.pomorskiedomy.pl Użytkownik strony internetowej ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora nie będą przechowywane po złożenia sprzeciwu przez użytkownika.

IV. Pliki cookies

Administrator strony internetowej stosuje tzw. pliki cookies. Pliki cookies są to pliki, które przekazywane są przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i mogą zostać zainstalowane na urządzeniu użytkownika. Pliki cookies pozwalają na zapamiętanie informacji o użytkowniku (ustawień) i wykorzystywanie ich podczas kolejnego przeglądania strony internetowej, co umożliwia rozpoznanie urządzenia użytkownika i dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji. W związku z tym, pliki cookies to dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przeznaczone do korzystania ze strony internetowej

Należy odróżnić:
 1. pliki cookies własne – pliki cookies wykorzystywane przez właściciela danej strony internetowej, w tym przypadku: www.pomorskiedomy.pl,
 2. pliki cookies zewnętrzne – pliki cookies wykorzystywane przez inny podmiot niż właściciel strony internetowej.
Administrator stosuje pliki cookies w celu prowadzenia strony internetowej, w tym zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa. Pliki cookies używane są do przechowywania informacji o sesji. Dodatkowo, pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu dostosowania usług do potrzeb użytkownika oraz do celów statystycznych z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Odróżnia się:
 1. pliki cookies sesyjne – pliki cookies przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu zakończenia danej sesji przeglądarki. Zapisane informacje zostają usunięte z urządzenia po zakończeniu sesji.
 2. pliki cookies trwałe – pliki cookies przechowywane są na urządzeniu użytkownika również po zakończeniu sesji przeglądarki. Zapisane informacje nie zostaną usunięte z urządzenia po zakończeniu sesji i będą przechowywane do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie umożliwia funkcjonowanie plików cookies. Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili wyłączyć stosowanie plików cookies lub ograniczyć wykorzystywanie plików cookies. W celu wprowadzenia zmian w zakresie stosowania plików cookies należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobu zarządzania plikami cookies uzależnione są od rodzaju stosowanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies możliwe jest poprzez dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej odesłania do informacji dotyczących ustawień plików cookies w danej przeglądarce internetowej:
Zmiana ustawień plików cookies polegająca na ich wyłączeniu lub ograniczeniu ich stosowania może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

V. Prawa użytkownika strony internetowej

Użytkownik strony internetowej ma prawo do:
 1. dostępu do danych – użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe jego dotyczące, a gdy tak jest, uzyskać dostęp do tych danych i określonych informacji,
 2. sprostowania danych – użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania danych, które są nieprawdziwe,
 3. przenoszenia danych – użytkownik ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi i przesłać te dane innemu administratorowi,
 4. usunięcia danych – użytkownik ma prawo do zażądania od Administratora usunięcia danych, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych, jeśli zachodzi okoliczność wskazana w art. 17 RODO,
 5. ograniczenia przetwarzania danych – użytkownik może wystąpić z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy nastąpiły okoliczności wskazane w art. 18 RODO,
 6. cofnięcia zgody – użytkownik w każdym czasie może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody nie ma wpływu na dokonane przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu – użytkownik w każdym czasie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Użytkownik strony internetowej w celu skorzystania z prawa, wskazanego powyżej, może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem.

VI. Informacje końcowe

Administrator informuję, że mogą zostać wprowadzone zmiany do treści Polityki Prywatności. Polityka Prywatności może zostać zaktualizowana w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych lub zmiany zakresu i celu przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej www.pomorskiedomy.pl

Wersja nr 01/2022